Firewall filmi online full izle
26Dec/090

Firewall

Firewall - Firewall

Yonetmen: Richard Loncraine
Oyuncular: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Mary Lynn Rajskub
Turu: Gerilim, drama, suç

Teknoloji bir insana neler sa?lar? Teknolojinin kullan?m?n?n sonuçlar? niyete göre farkl?l?k gösterir mi? Son derece iyi amaçlarla üretilmi? teknolojik ürünler gün gelir insanlara zarar veren bir silaha dönü?ebilir mi? Richard Loncraine'in imzas?n? ta??yan Firewall i?te bu sorulara ilginç cevaplar veriyor. Filmin a??r topunun Harrison Ford oldu?unu hat?rlatal?m.

Bilgisayar güvenlik uzman? Jack Stanfield merkezi Seattle’da bulunan Landrock Pacific Bankas?’nda çal??maktad?r. Stanfield güvenilir bir üst düzey yöneticidir ve sektörün h?rs?zl??a kar?? en etkili bilgisayar programlar?n? tasarlayarak kariyerinde ba?ar? ve ün elde etmi?tir. Onun tasarlad??? bu programlar bankan?n maddi varl?klar?n?, ?nternet korsanlar?n?n karma??k takip a?lar?, eri?im kodlar? ve güvenlik duvarlar?yla (‘firewall’) olu?turduklar? gitgide artan sürekli tehditlerden korumaktad?r. Jack’in geliri, kendisi, mimar e?i Beth ve iki küçük çocu?una, ?ehrin hemen d???nda, okyanusun k?y?s?ndaki seçkin bir semtte güzel bir ev ve rahat bir ya?am sa?lama olana?? tan?maktad?r. Ama Jack’in sisteminde göz önünde bulundurmad??? bir zay?fl?k vard?r: Kendisi. Bu zaaf ac?mas?z ve kurnaz bir h?rs?z taraf?ndan ke?fedilecektir.Bill Cox dijital video kay?t aletleri ve parabolik mikrofonlarla, Jack ve ailesini aylard?r izlemekte; onlar?n ?nternet faaliyetlerini takip etmekte, telefonlar?n? dinlemekte ve günlük al??kanl?klar?n? kaydetmektedir. Böylece aile bireylerinin en ki?isel bilgilerini eline geçiren Cox, çocuklar?n arkada?lar?n?n isimlerini, t?bbi geçmi?lerini, ve semti koruyan güvenlik istasyonunun Güvenlik Kodunu ö?renmi?tir. Alt? aydan fazla bir süreyi sistemli bir biçimde Jack’in kimli?inin her zerresine s?zarak geçiren Cox, art?k ara?t?rmas?n?n meyvesini toplamaya haz?rd?r. S?k? paral? askerlerden olu?an suç ortaklar?yla birlikte Stanfield evini ele geçiren Cox, deh?et içindeki Beth ve çocuklar? rehin alarak, Landrock Pacific Bankas?’ndan 100 milyon dolar çalma planlar?nda Jack’i piyonu hâline getirir. Her türlü muhtemel kaç?? yolu Cox taraf?ndan zekice hesaplanan ve bloke edilen, olabilecek bütün müttefikleri eri?im alan?n?n d???nda, kar?s?n?n ve çocuklar?n?n hayatlar? tehdit alt?nda tutulan Jack, kendi tasarlad??? kusursuz güvenlik sisteminde bir gedik bulmaya, ailesini elinde tutan adam?n offshore hesab?na fon aktarmay


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.

11Jun/090

Firewall

Firewall - Firewall

Yonetmen: Richard Loncraine
Oyuncular: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Mary Lynn Rajskub, Robert Patrick
Turu: Suç, gerilim

Kariyer, para, a?k, huzur maddi varl?k.. Bir insan hayattan ne isteyebilirse hepsine sahip bir adam?n hayat? birden bire nas?l ceheneme döner? ??te Firewall bu soru üzerine kurulu bir film. Ba?roldeki Harrison Ford yine har zamanki gibi döktürüyor.

Bilgisayar güvenlik uzman? Jack Stanfield Landrock Pacific Bankas?’nda çal??maktad?r. Stanfield güvenilir bir üst düzey yöneticidir ve sektörün h?rs?zl??a kar?? en etkili bilgisayar programlar?n? tasarlayarak kariyerinde ba?ar? ve ün elde etmi?tir. Onun tasarlad??? bu programlar bankan?n maddi varl?klar?n?, ?nternet korsanlar?n?n karma??k takip a?lar?, eri?im kodlar? ve güvenlik duvarlar?yla olu?turduklar? gitgide artan sürekli tehditlerden korumaktad?r. Jack’in geliri, kendisi, mimar e?i Beth ve iki küçük çocu?una, ?ehrin hemen d???nda, okyanusun k?y?s?ndaki seçkin bir semtte güzel bir ev ve rahat bir ya?am sa?lama olana?? tan?maktad?r. Ama Jack’in sisteminde göz önünde bulundurmad??? bir zay?fl?k vard?r: Kendisi. Bu zaaf ac?mas?z ve kurnaz bir h?rs?z taraf?ndan ke?fedilecektir.Bill Cox dijital video kay?t aletleri ve parabolik mikrofonlarla, Jack ve ailesini aylard?r izlemekte; onlar?n ?nternet faaliyetlerini takip etmekte, telefonlar?n? dinlemekte ve günlük al??kanl?klar?n? kaydetmektedir. Böylece aile bireylerinin en ki?isel bilgilerini eline geçiren Cox, art?k ara?t?rmas?n?n meyvesini toplamaya haz?rd?r. S?k? paral? askerlerden olu?an suç ortaklar?yla birlikte Stanfield evini ele geçiren Cox, deh?et içindeki Beth ve çocuklar? rehin alarak, Landrock Pacific Bankas?’ndan 100 milyon dolar çalma planlar?nda Jack’i piyonu hâline getirir. Her türlü muhtemel kaç?? yolu Cox taraf?ndan zekice hesaplanan ve bloke edilen, kar?s?n?n ve çocuklar?n?n hayatlar? tehdit alt?nda tutulan Jack, bir yandan riskli para transferini gerçekle?tirmeye çal???rken, bir yandan da h?rs?z?n hatas?z güvenlik duvar?nda ve sahte kimliklerinde bir aç?k bularak ailesini kurtarmak ve Cox’u kendi oyununda alt etmeye çal??maktad?r...


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.